703 sayılı khk geçici 1. madde

(1) Bu KHK’nin Adı “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanu Hükmünde Kararname” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

703 sayılı KHK ile yeni sisteme geçildi Geçici Madde 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi, bu maddenin yayımı tarihinde görevde bulunan ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen görevlerde bulunanlar hakkında da uygulanır. DEĞERLENDİRME. 1- 703 sayılı KHK'da kimlerin …

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede kritik değişiklikler petroturk.com/gaspower/703-sayili-kanun-hukmunde-kararnamede-kritik-degisiklikler

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME[1] Numarası 635 Kabul Tarihi 03.06.2011 Resmi Gazete T/S 08.06.2011/27958 (Mük) Hak ve yetkiler ile personelin devri Geçici Madde 2- (mülga: 02.07.2018/703 s. KHK)[2] Millî Prodüktivite 5441 Sayılı Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanun ... Son Güncelleme Tarihi : 20.05.2019 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 16.06.1949 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 7234 () 698 Sayılı Khk | Kararname.org 3533 Sayılı Kanuna Geçici Madde Eklenmiştir – 694 Sayılı Khk. T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. 3 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununa Geçici Madde Eklendi – KHK/694. Ağustos 25, 2017. 696 Sayılı Khk. Aralık 24, 2017. 3201 Sayılı Kanuna Ek Madde Eklenmiştir – 694 5544 Sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı ... (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 78 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “Bu madde kapsamında” ibaresi “Meslekî Yeterlilik Kurumunda Denetim …

700 sayılı KHK’nın 90 ıncı maddesi ile bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. (Yürürlük 9/7/2018) 7103 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile eklenen geçici madde. (Yürürlük 1/5/2018)

29 Kas 2019 33. maddesiyle 1453 sayılı Kanun'a eklenen geçici 1. madde şöyledir: “Geçici Madde 1- - (Ek: 3/10/2016-KHK-676/38 md.; Aynen kabul: (2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Sağlık Alanında Bazı  9 Tem 2018 Madde 1 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK-12/1 md.; Aynen kabul (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 Madde 9 – Devlet memurlarından sürekli veya geçici görevle veya yetişme, inceleme ve. 1. UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr başlıklı 10/A maddesinde; öngörülen süreyi tamamladığı, 703 sayılı KHK ile getirilen geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği; ikinci fıkrasının (B) bendinde ise;  23 Ara 2018 703 sayılı KHK'nin geçiş hükümlerini düzenleyen geçici 1'inci maddesinde teşkilatları kaldırılan veya teşkilatlarında değişiklik yapıldığı için  Madde 5 — Devlet ormanlarının ve bu ormanların içinde Madde 1 — Bu kanunun tatbikında kendi kendine yetiş miş veya '1 sayılı Ceridedei Resmiyede . 4 May 2007 (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK'nin 93 üncü maddesi ile Kanunun adı sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunanların, 

Jul 10, 2018 · GEÇİCİ MADDE 3 - (1) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuatla Devlet Personel Başkanlığına verilen görevler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle anttan Başkanlık tarafından yürütülmeye devam olunur. Bu sürenin bitiminde Başkanlık kapanmış sayılır.

132 Sayılı Türk Standardları Enstitüsü İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun. Anasayfa; Normlar Kanun; 132 Sayılı Türk Standardları Enstitüsü İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 676 sayılı KHK - Olağanüstü Hal - OHAL MADDE 64- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kırkbeş” ibaresi “elliiki” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 65- 3269 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler ... 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 74 ncü maddesiyle bu Kanunun adı "Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiştir. Geçici Madde | Gelir İdaresi Başkanlığı Bu oranı %50'ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye (703 Sayılı KHK'nın 192 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük:09.07.2018)Cumhurbaşkanı(***) yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkiyi, stratejik, büyük ölçekli veya öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında

9 Tem 2018 MADDE 1- 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ek 1 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 11 inci maddeleri ile eki (1) sayılı  MADDE 1. 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve ek 1 inci maddesi, geçici 1 ila geçici 11 inci maddeleri ile eki (1) sayılı cetvel  9 Tem 2018 Geçici 6 ncı Maddesi ile bu KHK'nın 12/6/2011 tarihinde yapılacak milletvekili ( 1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK'nin 3 üncü maddesiyle,  Madde 1 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.) (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK'nin 11 inci maddesiyle, bu Kanunun adında yer alan “Yurtlar Geçici Madde 1 – 5375 sayılı kanun gereğince Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilmekte  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK'nin 140 ıncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ... YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME[1] Numarası 635 Kabul Tarihi 03.06.2011 Resmi Gazete T/S 08.06.2011/27958 (Mük) Hak ve yetkiler ile personelin devri Geçici Madde 2- (mülga: 02.07.2018/703 s. KHK)[2] Millî Prodüktivite 5441 Sayılı Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanun ... Son Güncelleme Tarihi : 20.05.2019 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 16.06.1949 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 7234 () 698 Sayılı Khk | Kararname.org 3533 Sayılı Kanuna Geçici Madde Eklenmiştir – 694 Sayılı Khk. T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. 3 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununa Geçici Madde Eklendi – KHK/694. Ağustos 25, 2017. 696 Sayılı Khk. Aralık 24, 2017. 3201 Sayılı Kanuna Ek Madde Eklenmiştir – 694

Milli Emlak İşlemleri Yapan Defterdarlık Uzmanları Çevre Şehircilik Bakanlığına Devredildi. 703 sayılı KHK ile eski Milli Emlak Denetmeleri ile Milli Emlak Müdürlüğü ve Malmüdürlüklerinin Milli Emlak Servislerinde çalışan defterdarlık uzmanları Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarına Milli Emlak Uzmanı ve uzman yardımcısı kadrolarına atandı.

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 78 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “Bu madde kapsamında” ibaresi “Meslekî Yeterlilik Kurumunda Denetim … Yeni KHK ile 4 kamu kurumu kapatıldı Yayımlanan 703 sayılı KHK ile. GEÇİCİ MADDE 4- (1) Kapatılan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına ait her türlü taşınır, taşıt, araç gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler içişleri Bakanlığına, bu Kanun Hükmünde … Belediyeler Açısından Personelin Kurumlar Arası Geçici ... Bir diğer düzenleme ise, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, 2.7.2018 tarihli 703 sayılı KHK ile eklenen ek 25 inci madde ile yapılmıştır. Bunun yanında, geçici görevlendirme ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49 ve diğer bazı Kanunlarda da düzenlemeler mevcuttur.